Sidekick 的網上電台訪問

本來今晚 (12月5日),會到七一電台,為 12月6日的“女人話事”節目做錄音訪問。 但因為傷風,聲都變埋,又怕傳染人,所以決定改期,寧願明晚做 Live! 好緊張!:eek: 8月份收到邀請時,節目主持人碧琪想以: “經營部落格的女子”為主題。 當初,敏感的小踢,聽到節目名“女人話事”及主題 “經營部落格的女子”,就有點怕; 於是回覆: 許是我不嬲男仔頭? 我最怕就係人label 咗我係女仔,(莫講話女人) 再用呢個角度去同我討論原本係一件中性嘅嘢(寫blog)… (成日响 blog 比人誤以為係仔,我都不知幾高興, 證明我有爽快嘅 blog 風) 😛 我唔介意用女性角度同任何人談性,因為我冇咩可能用到男性角度去想、去談。 但, blog 之嘛,男仔女仔有咩分別? 要專登間開,是因為寫 blog 嘅女仔少嗎?我又不覺得。 從來都認自己想推香港 blog 文化啦,所以唔介意真人發聲,講多d嘢… 在提供更多個“blog”資料給主持時,我曾列出一些較有特色的文章給她; 如果,你想“重頭認識”小踢,及重溫一下這些舊文,這些文章,可以一看: 較多留言的文章: 〔內容很有趣, 除了關於香港blogosphere 外,也有個人的(例如生日),blog 小玩意,講歌的,甚麼都有~〕 MeroMero小水滴 我的異想世界 (Alpha版) 討論:轉載文章、連結、圖片、音樂的指引 Just another Sidekick@Yahoo! 360° 某年今日 BLOG>網上日記(2) Blog文化?主流媒體的食古不化! 八月雪 我看”獨立媒體”的”博客精選” 香港 Blog 網站的報章報道 […]